Over onze gemeente

Modaliteit

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit van onze gemeente is confessioneel. De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk. Dat wil zeggen dat wij ons in liturgie en leer en leven gebonden achten aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.

In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

In 2004 heeft de kerkenraad een mission-statement opgesteld. Daarin wordt duidelijk gemaakt wat de roeping van de gemeente is. Deze roeping van de gemeente is ook ingelijst te lezen in de hal van de kerk.

 

Diensten

De kerkdiensten worden iedere zondag gehouden om 10.00 uur en 18.30 uur. Tijdens de diensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en wordt af en toe ook nog gebruik gemaakt van de overgangsbundel van 1968, waarin de gezangen staan uit de bundel van 1938 en de psalmen uit het Liedboek.

De morgendiensten worden gemiddeld door ongeveer 350 personen bezocht, de avonddiensten door gemiddeld 60 personen. De laatste zondagavonddienst van de maand, behalve in juli en december, is gereserveerd voor jeugddiensten. Deze diensten
worden door de jeugddienstcommissie voorbereid. Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas voor kinderen t/m 3 jaar en kinderdienst of kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Tijdens erediensten is één van de ouderlingen in het bijzonder verantwoordelijk voor het verloop van de diensten. Dit is de ouderling van dienst.
Een aantal keren per jaar is er gelegenheid om na te praten na de morgendienst onder het genot van een kopje koffie of thee. De onderlinge verbondenheid en het omzien naar elkaar staan hier naast de erediensten centraal. Een voorbeeld hiervan is de nieuwjaarsbijeenkomst. Na afloop van de ochtenddienst van de eerste zondag in het nieuwe jaar is er gelegenheid elkaar een goed en gezegend nieuwjaar te wensen. De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal onder het genot van een kop koffie.
De organisatie is in handen van de commissie bijzondere diensten.

 

Ring, classis en generale synode

De Hervormde gemeente van Valkenburg behoort bij de ring Katwijk. Daartoe behoren de gemeenten Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg.
De ring Katwijk vormt samen met de ring Lisse de classis Katwijk. De ring Lisse bestaat uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en Warmond. Aan de classis is een aantal kerkordelijke taken toevertrouwd.
Een van de meest verantwoordelijke taken van de Classis is om te zorgen voor een vertegenwoordiger in de Generale Synode, die een afspiegeling dient te zijn van de gemeenten in het land.

 

Samenwerking met andere kerken

Een aantal activiteiten wordt gezamenlijk ondernomen met de Gereformeerde Kerk van Valkenburg. Op het gebied van jeugdwerk vinden diverse gezamenlijke activiteiten plaats (zie overzicht activiteiten jeugdwerk). Tweewekelijks verschijnt het gezamenlijke blad “Kerkewerk”. Jaarlijks zijn er één of meer ontmoetingen tussen de moderamina van de kerken.